Wertungsspiel für Marschmusik

 

Termin Ort
15. Juni 2019 Willersdorf (Bezirk OW)
22. Juni 2019 Apetlon (Bezirk ND)
31. August 2019 Zillingtal (Bezirk EU)
14. September 2019 Pöttsching (Bezirk MA)